TP. Hồ Chí Minh sẽ phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương.

by tintuc4

Thanh Sơn

(Tài chính)TP. Hồ Chí Minh sẽ phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương trong năm 2013, trong đó đợt 1 phát hành 1.500 tỷ đồng vào tháng 8/2013, phần còn lại sẽ phát hành trong Quý IV/2013.

Việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương nhằm huy động vốn đầu tư phát triển kinh tế-xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố năm 2013. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, 5 năm và 10 năm với mệnh giá là 100.000 đồng. Ngày phát hành và nhận tiền mua trái phiếu đợt 1 là 21/8 sẽ phát hành 1.500 tỷ đồng trong tổng số dự kiến khối lượng phát hành trái phiếu là 3.000 tỷ đồng.

Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu của các nhà đầu tư, Thành phố sẽ điều chỉnh cơ cấu phát hành cụ thể của từng loại kỳ hạn cho phù hợp, đảm bảo phát hành thành công 3.000 tỷ đồng theo kế hoạch, đảm bảo không vượt quá tổng mức vốn tối đa được phép huy động theo quy định.

Sau đợt phát hành lần đầu, trái phiếu có thể được phát hành để đảm bảo đủ khối lượng đối với mỗi mã trái phiếu, tăng cường tính thanh khoản của trái phiếu trên thị trường thứ cấp. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Việc phát hành trái phiếu dự kiến được thực hiện theo các phương thức sau: đấu thầu phát hành trái phiếu; phương thức bảo lãnh thông qua các công ty chứng khoán, các ngân hàng, các tổ chức tài chính tín dụng có chứng năng cung cấp dịch vụ; phương thức đại lý phát hành. Phí tổ chức đấu thầu bằng 0,07% giá trị danh nghĩa trái phiếu phát hành được chi trả cho tổ chức làm đại lý đấu thầu.

Việc xây dựng và triển khai đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương là giải pháp cần thiết để huy động nguồn vốn ngoài xã hội, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi đầu tư phát triển. Trái phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung, thanh toán bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Việt Nam và niêm yết, giao dịch tập trung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Từ khoá: bão huy động

Advertisements